การส่งมอบสถานที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองขาม

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งมอบสถานที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหนองขาม สายกลางคุ้มหมู่บ้าน