การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

เทศบาลตำบลอุดมธรรม ได้รับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จากกระทรวงสาธารณสุข