การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
มอบหมาย นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 เพื่อให้แกนนำสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนรับรู้ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการนำสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ขอบคุณท่านวิทยากรสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสังและปศุสัตว์อำเภอกระสัง ที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยดีเสมอมา ขอบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำนันตำบลกระสัง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและพนักงานเทศบาลตำบลอุดมธรรมทุกท่าน🙏🙏🙏