การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศเทศบาลตำบลอุดมธรรม เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)