การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการประเมินงานของข้าราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานครู ปี 64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง ปี 64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล ปี 64
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานครู ปี 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานจ้าง ปี 65
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานเทศบาล ปี 65
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล