การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา