การประเมินประสิทธิภาพ-LPA

19 กรกฎาคม 2565  เวลาโดยประมาณ 08.45 น. – 12.30 น. รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุดมธรรม รายนามคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 1.นางจันทร์เพ็ญ โสภณ หัวหน้าทีมประเมิน 2.นายอัครเดช มโนธรรม ทีมประเมิน 3.นางสาวกุลภรณ์ แกล้วกล้า ทีมประเมิน 4.นางสาวปิตินัช โพธิ์กลาง ทีมประเมิน