การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่2-2565-30-08-2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม