การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1-2566-13-02-2566

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยแรก ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม