การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่1-2565-11-02-2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม