การประชุมสมัยสามัญ สมัย 3 ครั้งที่1-2565-11-08-2565

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม