การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565