การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

1 ตุลาคม 2564
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม นำ
คณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุดมธรรม
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของเทศบาล
ทำการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง
และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 –2564)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2565)