การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด5การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่ง)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุ พ.ศ. 2550
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
นาง ยุวพร ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม
นางสาว สาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล