การทำน้ำพริกจิ้งหรีด กองสวัสดิการ

วันที่ 3 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ทต.อุดมธรรม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนด้านการทำอาหาร คหกรรม “การทำน้ำพริกจิ้งหรีด” ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน ในเขตพื้นที่ทต.อุดมธรรม เข้าร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้ มีการฝึกอบรมในรูปแบบ แบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ฝึกปฏิบัติในทุกๅขั้นตอน เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถต่อยอด พัฒนาในรูปแบบการรวมกลุ่ม เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สู่ตลาด