การดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุกรักษ์พัฒนา

เทศบาลตำบลอุดมธรรม มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการอนุกรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ประจำปี 2565 โดยการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง