การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สู่การปฏิบัติในปี 2567