การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ 6 เดือน ปี 2566