การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

ประชาสัมพันธ์เรื่องการความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง