การขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=20109