กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสานรพ.สต.กระสังบ้านสวนใหม่สถานีตำรวจภูธรกระสังร่วมออกตรวจคัดกรองสถานประกอบการร้านอาหารตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 11 เมษายน 2565
นางยุวพร ฐิติพิทยา นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสานโรงพยาบาลกระสัง รพ.สต.บ้านสวนใหม่
สถานีตำรวจภูธรกระสังร่วมออกตรวจคัดกรองสถานประกอบร้านอาหารตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จำนวนร้านอาหาร 15 แห่งผู้รับการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 35 คน พบว่า มีผู้ที่ตรวจเป็นบวก 1 ราย เป็นลบ 34 ราย ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ
ปิดร้านอาหาร 1 แห่งและกักตัวที่บ้าน 10 วัน

ขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานข้างต้นและทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี